History

Graaff-Reinet is the oldest established town in the Eastern Cape and the fourth oldest in South Africa. During the seventeenth and eighteenth centuries Dutch Burghers began to leave the settlement around Cape Town and the authorities tried to keep up with them as they moved into the vast African interior.

These Burghers became known as Trek Boers and amongst other things were noted for their hardy independent character, a disdain for authority and their disagreements with the taxman.

In an effort to keep some control over their subjects, in 1786 the authorities established an administrative centre, or Drostdy, in a picturesque setting in the arid Great Karoo where the Sundays River flows from the Sneeuberg Mountains. This centre they named after the Governor of the Cape, and his wife Reinet.

geskiedenis

Graaff-Reinet is die oudste gevestigde dorp in die Oos-Kaap en die vierde oudste in Suid-Afrika. In die sewentiende en agtiende eeue het Hollandse Burgers die nedersetting om Kaapstad begin verlaat en die owerhede het probeer om by te hou terwyl hulle in die groot Afrika-binneland ingeskuif het.

Hierdie Burgers het bekend geword as Trek Boers en is onder andere bekend vir hul geharde onafhanklike karakter, 'n minagting vir gesag en hul meningsverskille met die belastingman.

Om in beheer te probeer bly het die owerhede in 1786 'n administratiewe sentrum, of Drostdy, in 'n skilderagtige omgewing in die droë Groot Karoo gevestig waar die Sondagsrivier uit die Sneeubergberge vloei. Hierdie sentrum het hulle vernoem na die goewerneur van die Kaap, en sy vrou, Reinet.

The Drostdy and Reinet House, Graaff-Reinet

In the 1830s there was a mass movement of Boers away from the Cape Colony to lands to the North, where the Boers hoped to establish Republics where they could be an independent people. This was the Great Trek which had huge ramifications on the history of South Africa.

The vast majority of those who embarked on the Great Trek came from the Eastern Cape. One of the Graaff-Reinet trekkers, Andries Pretorius, commanded the Boer forces at the Battle of Blood River and later became the first President of the South African Republic. The capital of South Africa, Pretoria, was named after him.

In die 1830's was daar 'n massabeweging van Boere weg van die Kaapkolonie na die Noorde, waar die Boere gehoop het om Republieke te vestig waar hulle 'n onafhanklike volk kon wees. Dit was die Groot Trek wat groot gevolge gehad het vir die geskiedenis van Suid-Afrika.

Die oorgrote meerderheid van diegene wat die Groot Trek begin het, het van die Oos-Kaap gekom. Een van die Graaff-Reinet trekkers, Andries Pretorius, het die Boeremagte by die Slag van Bloedrivier komandeer en het later die eerste president van die Suid-Afrikaanse Republiek geword. Die hoofstad van Suid-Afrika, Pretoria, is na hom vernoem.

Pre History

Starting at bedrock the story of the Great Karoo goes back 270 million years to when the central part of' South Africa was a low-lying basin ringed by high lying land and covered by a thick mantle of slow-moving ice. With the coming of a warmer, wetter climate an enormously long period of alternating low and high rainfall seasons settled over South Africa.

This period saw the development of a luxurious plant life and the appearance of now long-extinct animals. With the passing of millions of years sand, mud and clay, often containing the fossil remains of animals and plants, were pressed and hardened into a series of rock layers, or strata, thousands of metres thick. The countryside formed from these deposits is today known in the Cape as The Karoo, while the series as a whole is known to geologists as the Karoo System.

This, in turn, is divided into several series that are, from oldest to youngest, the Dwyka, the Ecca, the Beaufort and the Stormberg series.

On the right is a photo of a Diictodon fossil (reptile-like mammal) found in the Karoo National Park. This fossil is approximately 240 million years old. (Dr F Durand)

It is from the beds of these younger geological series that have come fascinating fossils, leading to the Karoo's recognition as one of the worlds largest and most important fossil deposits.

Painstaking pre-historical detective work undertaken by such famed "fossickers" as the late Dr Robert Broom has vividly re-populated the dim distant Karoo with the grim and grotesque monsters which lumbered, grazed and fought in its primaeval marshlands and rivers; animals such as the Pareiasaurus, a fearsome-looking cross between hippopotamus and crocodile, preyed upon by the even more hideous titanosuchids, therocephalians and the gorgonopsians.

It is strange today to think of the Karoo's lonely landscape echoing with the shrieks and bellows of battling dinosaurs and even stranger to realise that whilst these scaly monsters were fighting for supremacy a new type of animal, no larger than a rat, had appeared on the Karoo scene to announce the beginning of the first true mammals.

The Karoo's evolutionary scenario had a dramatic curtain when the semi-desert habitat experienced cataclysmic volcanic eruptions, pouring vast rivers of molten lava over the countryside, destroying all animal and plant life. At the end of this volcanic activity a period of erosion began, gradually stripping away land surfaces to expose the entire Karoo succession - a petrified showcase of entombed plants and animals, in a process that is still taking place.

Voorgeskiedenis

Die storie van die Groot-Karoo begin 270 miljoen jaar terug tot war die sentrale deel van 'Suid-Afrika 'n laagliggende area was wat deur hoogliggende landskap omring was en bedek was deur 'n dik mantel stadig bewegende ys. Met die koms van 'n warmer, natter klimaat het 'n lang tydperk van afwisselende lae en hoë reënvalseisoene oor Suid-Afrika gevestig.

Hierdie tydperk het die ontwikkeling van lowerige plant groei en die voorkoms van nou uitgestorwe diere gesien. Met die afloop van miljoene jare is sand, modder en klei, wat dikwels die fossiele oorblyfsels van diere en plante bevat, gedruk en verhard tot 'n reeks kliplae, of strata, duisende meter dik. Die platteland wat hieruit  gevorm het, is vandag in die Kaap as die Karoo bekend, terwyl die reeks as geheel bekend is aan geoloë as die Karoo-stelsel.

Dit word op sy beurt verdeel in verskeie reekse wat van die oudste tot die jongste die Dwyka, die Ecca, die Beaufort en die Stormberg-reeks is.

Regs is 'n foto van 'n Diiktodon-fossiel (reptielagtige soogdier) in die Karoo Nasionale Park. Hierdie fossiel is ongeveer 240 miljoen jaar oud. (Dr F Durand)

Dit kom uit die beddens van hierdie jonger geologiese reeks wat fassinerende fossiele het, wat tot die Karoo se erkenning as een van die wêreld se grootste en belangrikste fossielafsettings lei.

Presiese prehistoriese speurwerk onderneem deur beroemde ‘fossickers’ soos wyle dr. Robert Broom het duidelike die verre Karoo weer met die bars en grotesk monsters gevul wat in sy oeroue moeraslande en riviere gewei en geveg het; Diere soos die Pareiasaurus, 'n vreesaanjaende kruising tussen seekoei en krokodil, word deur die selfs meer afgryslike titanosukses, therocephalians en gorgonopsiane gejag.

Dit is vreemd om vandag aan die Karoo se eensame landskap te dink, wat weerklink met die geskreeu van die dinosourusse en selfs vreemder om te besef dat terwyl hierdie monsters veg vir oppergesag, het 'n nuwe soort dier, nie groter as 'n rot, op die Karoo-toneel verskyn om die begin van die eerste ware soogdiere aan te kondig.

Die Karoo se evolusionêre scenario het 'n dramatiese verandering gehad toe die semi-woestyn-habitat rampspoedige vulkaniese uitbarstings ervaar het, wat groot riviere gesmeltte lava oor die platteland uitgegooi het en alle dier- en plantelewe vernietig het. Aan die einde van hierdie vulkaniese aktiwiteit het 'n tydperk van erosie begin, wat geleidelik van die grondoppervlak wegbreek om die hele Karoo-opvolging te ontbloot - 'n versteekte vertoonvenster van begrawe plante en diere, in 'n proses wat nog steeds plaasvind.

Culture

Graaff-Reinet is the main center of the Camdeboo Municipality (Population in 2002 44 354), and is built on an area known as “the horseshoe” where the Sundays River makes a loop almost encirclling the old town.

Few towns have conserved their historic townscape as well as Graaff-Reinet, with the result that the town has more protected buildings than any other in South Africa.

The most prominent of these is the Dutch Reformed Church which is a Victorian gothic gem. Other notable structures are the Old Drostdy, which is now the Drostdy Hotel, as well as several buildings which are splendid examples of the Cape Dutch idiom, such as Reinet House, Urquhart House and the old Residency which now are part of the Graaff-Reinet Museum.

The DRC Church and the Military Museum, Graaff-Reinet

Graaf Reinet has always been a political centre in South Africa and since the days of the “Graaff-Reinet Republic” has remained in the forefront of the historical processes in South Africa. During the Second Anglo Boer War, during the guerrilla phase, raiders from the Transvaal and the Free State operated widely in the rugged terrain of the area, supported by much of the Afrikaans speaking populace.

Many of these people, although officially subjects of the Queen, took up arms and joined the Boers. They were known as the “Cape Rebels”. A large military garrison was stationed in Graaf Reinet in order to try and quell the situation. To read more about Graaff-Reinet and the Second Anglo-Boer War (1899-1902) visit the website of The South African Military History Society here.

The barracks where they were stationed still exists and is now known as the “Royal Walk” and is part of the suburb uMasizakhe. Many of the Cape Rebels were taken prisoner and were charged with high treason. A number were shot by firing squad, the most famous and controversial being Gideon Scheepers, a Boer commander who was executed outside the town near the Van Rynevelds Pass. When the Van Rynevelds Dam was built his grave was covered by waters of the resultant lake.

Dr. Robert Sobukwe one of South Africa’s most famous and tenacious anti-apartheid activists hailed from Graaff-Reinet. He is best known for founding the Pan African Congress and was imprisoned on Robben Island for many years. When he had served out his sentence a special act was rushed through the South African Parliament to keep him on the island, the only time in South Africa’s history that a piece of legislation has been passed with one person in mind. Dr Sobukwe is buried in Graaff-Reinet.

kultuur

Graaff-Reinet is die hoof sentrum van die Dr Beyers Naude Munisipaliteit (Bevolking in 2002 44 354) en is gebou op 'n gebied wat bekend staan ??as die "perde skoen" waar die Sondagsrivier 'n lus maak wat amper die ou dorp omring.

Min dorpe het hul historiese dorpsgebied so goed soos Graaff-Reinet behou, met die gevolg dat die dorp meer beskermde geboue het as enige ander in Suid-Afrika.

Die mees prominente hiervan is die Nederduits Gereformeerde Kerk, wat 'n Victoriaanse gotiese juweel is. Ander opvallende strukture is die Ou Drostdy, wat nou die Drostdy Hotel is, asook verskeie geboue wat uitstekende voorbeelde van die Kaaps-Hollandse idioom is, soos Reinet Huis, Urquhart Huis en die ou Residensie wat nou deel is van die Graaff-Reinet Museum.

Graaf Reinet was nog altyd 'n politieke sentrum in Suid-Afrika en sedert die dae van die "Graaff-Reinet-republiek" het die voorpunt van die historiese prosesse in Suid-Afrika gebly. Tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog het die plundelaars van Transvaal en die Vrystaat tydens die guerrilla-fase wyd in die ruig terrein van die gebied gewerk, ondersteun deur baie van die Afrikaanssprekendes.

Baie van hierdie mense, hoewel amptelike onderwerpe aan die Koningin, het wapens opgeneem en by die Boere aangesluit. Hulle was bekend as die "Kaapse Rebelle". 'N Groot militêre garnisoen was in Graaf Reinet gestasioneer om die situasie te probeer uitklaar. Om meer oor Graaff-Reinet en die Tweede Anglo-Boereoorlog (1899-1902) te lees, besoek die webwerf van die Suid-AfrikaanseMilitêre Geskiedenisvereniging hier .

Die barakke waar hulle gestasioneer is bestaan ??nog steeds en staan ??nou bekend as die "Royal Walk" en maak deel uit van uMasizakhe. Baie van die Kaapse rebelle is gevange geneem en is van hoogverraad aangekla. 'N Aantal is deur die vuurpeloton geskiet, waarvan die bekendste en omstrede Gideon Scheepers, 'n Boere-bevelvoerder ,wat buite die dorp naby die Van Ryneveldpas tereggestel is. Toe die Van Ryneveldsdam gebou is, was sy graf bedek met water van die resulterende meer.

Dr Robert Sobukwe, een van Suid-Afrika se bekendste en hardnekkige anti-apartheid-aktiviste, is van Graaff-Reinet afkomstig. Hy is die bekendste vir die stigting van die Pan African Congress en is jare lank op Robbeneiland gevange gehou. Toe hy sy vonnis uitgedien het, is 'n spesiale handeling deur die Suid-Afrikaanse Parlement gehaas om hom op die eiland te hou, die enigste keer in Suid-Afrika se geskiedenis dat 'n stuk wetgewing met een persoon in gedagte geslaag is. Dr Sobukwe is begrawe in Graaff-Reinet.

Nature

Graaff-Reinet is built in one of the most attractive settings of any town in South Africa, with mountains on three sides and the very flat plains of the Camdeboo on the southern side.

Some of the mountains surrounding Graaff-Reinet

Graaff-Reinet is almost entirely surrounded by the Camdeboo National Park which covers the surrounding mountains.

In this reserve is also to be found one of South Africa’s best known geological features, the Valley of Desolation, a dramatic cleft in the ironstone rocks.

Graaff-Reinet is also at the centre of a large area of private game reserves and hunting lodges and is the centre of a sheep farming area that has become well-known for the quality of it's wool and mutton, indeed Karoo Lamb has become famous as being the finest in the world.

Aard

Graaff-Reinet is gebou in een van die mooiste instellings van enige dorp in Suid-Afrika, met berge aan drie kante en die baie plat vlaktes van die Camdeboo aan die suidekant.

Graaff-Reinet is amper heeltemal omring deur die Camdeboo Nasionale Park wat die omliggende berge dek. 

In hierdie reservaat is ook een van Suid-Afrika se bekendste geologiese kenmerke, die Vallei van Verlatenheid, 'n dramatiese kloof in die ystersteenrots.

Graaff-Reinet is ook in die middel van 'n groot area privaat wildreservate en jagplase en is die middelpunt van 'n skaapboerderygebied wat bekend geword het vir die kwaliteit van wol en skaapvleis. Inderdaad, Karoo Lam het bekend geword as om die beste in die wêreld te wees.

 

Oor Graaff-Reinet

geskiedenis

Graaff-Reinet is die oudste gevestigde dorp in die Oos-Kaap en die vierde oudste in Suid-Afrika. In die sewentiende en agtiende eeue het Hollandse Burgers die nedersetting om Kaapstad begin verlaat en die owerhede het probeer om by te hou terwyl hulle in die groot Afrika-binneland ingeskuif het.

Hierdie Burgers het bekend geword as Trek Boers en is onder andere bekend vir hul geharde onafhanklike karakter, 'n minagting vir gesag en hul meningsverskille met die belastingman.

Om in beheer te probeer bly het die owerhede in 1786 'n administratiewe sentrum, of Drostdy, in 'n skilderagtige omgewing in die droë Groot Karoo gevestig waar die Sondagsrivier uit die Sneeubergberge vloei. Hierdie sentrum het hulle vernoem na die goewerneur van die Kaap, en sy vrou, Reinet.

 

In die 1830's was daar 'n massabeweging van Boere weg van die Kaapkolonie na die Noorde, waar die Boere gehoop het om Republieke te vestig waar hulle 'n onafhanklike volk kon wees. Dit was die Groot Trek wat groot gevolge gehad het vir die geskiedenis van Suid-Afrika.

Die oorgrote meerderheid van diegene wat die Groot Trek begin het, het van die Oos-Kaap gekom. Een van die Graaff-Reinet trekkers, Andries Pretorius, het die Boeremagte by die Slag van Bloedrivier komandeer en het later die eerste president van die Suid-Afrikaanse Republiek geword. Die hoofstad van Suid-Afrika, Pretoria, is na hom vernoem.

Voorgeskiedenis

Die storie van die Groot-Karoo begin 270 miljoen jaar terug tot war die sentrale deel van 'Suid-Afrika 'n laagliggende area was wat deur hoogliggende landskap omring was en bedek was deur 'n dik mantel stadig bewegende ys. Met die koms van 'n warmer, natter klimaat het 'n lang tydperk van afwisselende lae en hoë reënvalseisoene oor Suid-Afrika gevestig.

Hierdie tydperk het die ontwikkeling van lowerige plant groei en die voorkoms van nou uitgestorwe diere gesien. Met die afloop van miljoene jare is sand, modder en klei, wat dikwels die fossiele oorblyfsels van diere en plante bevat, gedruk en verhard tot 'n reeks kliplae, of strata, duisende meter dik. Die platteland wat hieruit  gevorm het, is vandag in die Kaap as die Karoo bekend, terwyl die reeks as geheel bekend is aan geoloë as die Karoo-stelsel.

Dit word op sy beurt verdeel in verskeie reekse wat van die oudste tot die jongste die Dwyka, die Ecca, die Beaufort en die Stormberg-reeks is.

Regs is 'n foto van 'n Diiktodon-fossiel (reptielagtige soogdier) in die Karoo Nasionale Park. Hierdie fossiel is ongeveer 240 miljoen jaar oud. (Dr F Durand)

Dit kom uit die beddens van hierdie jonger geologiese reeks wat fassinerende fossiele het, wat tot die Karoo se erkenning as een van die wêreld se grootste en belangrikste fossielafsettings lei.

Presiese prehistoriese speurwerk onderneem deur beroemde ‘fossickers’ soos wyle dr. Robert Broom het duidelike die verre Karoo weer met die bars en grotesk monsters gevul wat in sy oeroue moeraslande en riviere gewei en geveg het; Diere soos die Pareiasaurus, 'n vreesaanjaende kruising tussen seekoei en krokodil, word deur die selfs meer afgryslike titanosukses, therocephalians en gorgonopsiane gejag.

Dit is vreemd om vandag aan die Karoo se eensame landskap te dink, wat weerklink met die geskreeu van die dinosourusse en selfs vreemder om te besef dat terwyl hierdie monsters veg vir oppergesag, het 'n nuwe soort dier, nie groter as 'n rot, op die Karoo-toneel verskyn om die begin van die eerste ware soogdiere aan te kondig.

Die Karoo se evolusionêre scenario het 'n dramatiese verandering gehad toe die semi-woestyn-habitat rampspoedige vulkaniese uitbarstings ervaar het, wat groot riviere gesmeltte lava oor die platteland uitgegooi het en alle dier- en plantelewe vernietig het. Aan die einde van hierdie vulkaniese aktiwiteit het 'n tydperk van erosie begin, wat geleidelik van die grondoppervlak wegbreek om die hele Karoo-opvolging te ontbloot - 'n versteekte vertoonvenster van begrawe plante en diere, in 'n proses wat nog steeds plaasvind

kultuur

Graaff-Reinet is die hoof sentrum van die Dr Beyers Naude Munisipaliteit (Bevolking in 2002 44 354) en is gebou op 'n gebied wat bekend staan ??as die "perde skoen" waar die Sondagsrivier 'n lus maak wat amper die ou dorp omring.

Min dorpe het hul historiese dorpsgebied so goed soos Graaff-Reinet behou, met die gevolg dat die dorp meer beskermde geboue het as enige ander in Suid-Afrika.

Die mees prominente hiervan is die Nederduits Gereformeerde Kerk, wat 'n Victoriaanse gotiese juweel is. Ander opvallende strukture is die Ou Drostdy, wat nou die Drostdy Hotel is, asook verskeie geboue wat uitstekende voorbeelde van die Kaaps-Hollandse idioom is, soos Reinet Huis, Urquhart Huis en die ou Residensie wat nou deel is van die Graaff-Reinet Museum.

 

Graaf Reinet was nog altyd 'n politieke sentrum in Suid-Afrika en sedert die dae van die "Graaff-Reinet-republiek" het die voorpunt van die historiese prosesse in Suid-Afrika gebly. Tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog het die plundelaars van Transvaal en die Vrystaat tydens die guerrilla-fase wyd in die ruig terrein van die gebied gewerk, ondersteun deur baie van die Afrikaanssprekendes.

Baie van hierdie mense, hoewel amptelike onderwerpe aan die Koningin, het wapens opgeneem en by die Boere aangesluit. Hulle was bekend as die "Kaapse Rebelle". 'N Groot militêre garnisoen was in Graaf Reinet gestasioneer om die situasie te probeer uitklaar. Om meer oor Graaff-Reinet en die Tweede Anglo-Boereoorlog (1899-1902) te lees, besoek die webwerf van die Suid-AfrikaanseMilitêre Geskiedenisvereniging hier .

Die barakke waar hulle gestasioneer is bestaan ??nog steeds en staan ??nou bekend as die "Royal Walk" en maak deel uit van uMasizakhe. Baie van die Kaapse rebelle is gevange geneem en is van hoogverraad aangekla. 'N Aantal is deur die vuurpeloton geskiet, waarvan die bekendste en omstrede Gideon Scheepers, 'n Boere-bevelvoerder ,wat buite die dorp naby die Van Ryneveldpas tereggestel is. Toe die Van Ryneveldsdam gebou is, was sy graf bedek met water van die resulterende meer.

Dr Robert Sobukwe, een van Suid-Afrika se bekendste en hardnekkige anti-apartheid-aktiviste, is van Graaff-Reinet afkomstig. Hy is die bekendste vir die stigting van die Pan African Congress en is jare lank op Robbeneiland gevange gehou. Toe hy sy vonnis uitgedien het, is 'n spesiale handeling deur die Suid-Afrikaanse Parlement gehaas om hom op die eiland te hou, die enigste keer in Suid-Afrika se geskiedenis dat 'n stuk wetgewing met een persoon in gedagte geslaag is. Dr Sobukwe is begrawe in Graaff-Reinet.

Aard

Graaff-Reinet is gebou in een van die mooiste instellings van enige dorp in Suid-Afrika, met berge aan drie kante en die baie plat vlaktes van die Camdeboo aan die suidekant.

 

Graaff-Reinet is amper heeltemal omring deur die Camdeboo Nasionale Park wat die omliggende berge dek.

In hierdie reservaat is ook een van Suid-Afrika se bekendste geologiese kenmerke, die Vallei van Verlatenheid, 'n dramatiese kloof in die ystersteenrots.

Graaff-Reinet is ook in die middel van 'n groot area privaat wildreservate en jagplase en is die middelpunt van 'n skaapboerderygebied wat bekend geword het vir die kwaliteit van wol en skaapvleis. Inderdaad, Karoo Lam het bekend geword as om die beste in die wêreld te wees.

CONTACT No 6 GUEST HOUSE
Phone:  + 27 66 063 6910
E-mail:  no6guesthouse@gmail.com
MORE PHOTOS OF GRAAFF-REINET

War Memorial and DRC Church, Graaff-Reinet

Stretch's Court, Graaff-Reinet

John Rupert Theatre, Graaff-Reinet

Diictodon fossil from the Karoo

Collection of Karoo fossils

Graaff-Reinet lying in a horseshoe bend of the Sundays River

The Old Library Museum, Graaff-Reinet

Andries Pretorius Monument, Graaff-Reinet

Graaff-Reinet's Town Hall

Valley of Desolation in Camdeboo National Park

Spandau Kop, a striking landmark approaching Graaff-Reinet

 

graaff-reinet information

website design, search engine optimisation by ZAWebs Designs ZA Webs
web hosting by ZAWebs Hosting ZA Web Hosting